วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2550

การเดินทางในชีวิตที่เหลืออยู๋

วันเวลาที่ผ่านมา อยู่ในความหยุดนิ่ง ไม่ก้าวหน้า ไม่ถอยหลัง
วันนี้มีหนทางใหม่ที่ต้องเดินไป ยังไม่รู้จะเผชิญอะไรบ้าง
ไม่หวั่นกลัว ไม่ท้อถอย โอกาสมาถึง จึงเลือกเพราะถูกเลือก
จะไปต้องมีสติ เมตตา ปัญญา ขันติ
สติ คือ ไม่ตอบสนองด้วยสัญญา และอารมณ์
สัญญา ความจำเดิม
อารมณ์ ความอ่อนไหวไปกับสิ่งแวดล้อม
เมตตา คือ ไม่เบียดเบียน
เบียดเบียน การทำลาย ทำร้าย ผู้อื่นด้วยกาย วาจา ใจ
ปัญญา คือ มีความรู้
ความรู้ในเรื่องที่จะทำงาน รู้จักคน และสภาพแวดล้อม
ความรู้ เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ประชุมชน
ขันติ คือ อดทน อดกลั้น
อด จากสิ่งที่ชอบ ทน ต่อสิ่งที่ไม่ชอบ
กลั้น กั้นอันตราย และกลั่นการตอบสนองด้วยปัญญา
หยุดไม่ได้ จะต้องไป บนทางที่เลือก เพราะถูกเลือก
ด้วยจิตคารวะ และนอบน้อมอย่างที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น