วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ชีวิตของความเดียวดาย

มีชีวิตเพื่ออะไร มีชีวิตเพื่อใคร มีชีวิตทำไม

ตลอดเวลาของการมีชีวิตอยู่ เพื่อความมีชีวิตเท่านั้นหรือ
เพื่อสร้างสิ่งดีเท่านั้นหรือ เพื่อกระทำชั่วเท่านั้นหรือ

ตลอดเวลาของการมีชีวิตอยู่ เป็นเพื่อคนอื่นเท่านั้นหรือ
มีชีวิตเพื่อตนเองเท่านั้นหรือ

ตลอดเวลาของการมีชีวิตอยู่ เพราะต้องใช้กรรมเท่านั้นหรือ
เพราะต้องสร้างกรรมใหม่เท่านั้นหรือ

เราถูกสอนเสมอว่าทุกคำถามต้องมีคำตอบ
และเราพยายามหาคำตอบเสมอมา

ในความอ้างว้างเดียวดาย ไม่มีคำถามที่ดีและไม่มีคำตอบที่เหมาะสม

เราเป็นเพียงเรา เป็นอยู่ไม่เพราะอะไร เพียงแค่เป็นอยู่เท่านั้น

ชีวิตเดียวดายตั้งแต่เริ่มต้น ไม่เพราะอะไร เพียงแต่มันเป็นเช่นนั้นเอง

ชีวิตเดียวดายเพราะมันเป็นธรรมชาติของชีวิต

แบ่งแยกแล้วปกครอง

ความคิดในเรื่องแบ่งแยกแล้วปกครองควรจะหายไปจากสังคมได้แล้ว แต่ความเป็นจริงมันยังคงอยู่ คงอยู่เป็นของเคียงคู่ของชีวิตในสังคม
ได้ยินความสมานฉันท์ในแบบฉบับของเด็กๆ ในสังคม เด็กๆทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองสังคม ได้จำแนกผู้คนเป็นสองพวก พวกที่ทำตามใจตนที่กำหนด และพวกที่ไม่ตามใจตนที่กำหนด สองพวกจะได้รับการตอบแทน การกระทำตอบที่ไม่เหมือนกัน ฟูมฟักหรือเข่นฆ่า
จากใจที่แบ่งแยก เพื่อจะได้มีมาตรฐานสองแบบที่จัดการกับเขา จัดการกับเขา น่าสงสารสังคม ที่สร้างสรรค์คนเหล่านี้มา
ความเป็นเนื้อเดียวกัน แตกต่างจากความจำแนกแยกแบ่ง
ความเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีเงื่อนไข
ความจำแนกแบ่งแยกย่อมมีเงื่อนไข
เงืือนไขจากใจที่ไม่สมานฉันท์ สมานฉ้นท์ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน
สังคมเลือกเด็กเหล่านี้มา สังคมย่อมรับสิ่งที่จะติดตามมาเช่นกัน

สงสารท่านที่ทุ่มเทกระทำเพื่อชาติ
สงสารตัวเองที่เกิดมาในห้วงเวลานี้

ไม่ยอมแพ้ จะสร้างจะสานต่อชีวิต
อุทิศให้กับ สิ่งที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมลูกหลานในอนาคต

ได้บันทึกไว้เมื่อคนถูกจำแนกโดยไม่ได้ถูกเห็นคุณค่าความเป็นคน

ทิพย์พ้ชน์ศรี

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

สวัสดีปีใหม่ 2551

สวัสดี ปีใหม่ ใจเกษม
ปลื้มปรีด์เปรม เอมอิ่ม ยิ้มเสมอ
ได้เรียนรู้ รับให้ ได้พรากเจอ
รู้เสนอ รับสนอง ของคู่กัน

จึงตั้งจิต อธิษฐาน ผ่านความจริง
สรรพสิ่ง ล้วนเปลี่ยน ล้วนเวียนผัน
สัจจะคง ดำรง ตั้งตรงมั่น
รู้เท่าทัน โลกย์ธรรม ที่ค้ำจุน

จาคะให้ อย่างไม่ ติดยึดถือ
เกื้อกูลคือ ความดี ที่อุดหนุน
ปัญญาแยก ผิดถูก ที่มีคุณ
จัดสมดุล สัมพันธ์ กลั่นชีวี

อุปสมะ สงบ จิตนบนอบ
อ่อนโยน ตอบสรรพ สิ่งสร้างวิถี
ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รับสิ่งดี
มีชีวี ดีเพื่อ เอื้อเฟื้อกัน

ด้วยเดชะ พระรัตนตรัย
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใดใด ในสรวงสวรรค์
พร้อมแรง แห่งความดี บรรจบพลัน
จงบันดาล ดลให้ ใจเกษมเอย