วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไม่ได้คิด เพียงแค่รู้สึก

ช่วงนี้รัฐธรรมนูญที่จะปกครองเราต่อไปเป็นกฏหมายสูงสุดร่างเสร็จแล้วรอกระบวนการต่อไป

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติ) (22 ส.ค. 2558)
http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/download/article/article_20150824155735.pdf

คิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ 58
ไม่ได้คิดอะไร แต่รู้สึกได้ รู้สึกตามภาพที่ปรากฏในใจนี่แหละ


คงไม่มีความผิดนะเพราะเป็นแค่ความรู้สึก ไม่ใช่ความคิด