วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การดำรงอยู่กับคุณค่าอย่างยั่งยืน

ความเข้าใจในธรรมชาติของคุณค่า
คุณค่าที่แท้จริงขององค์กรหนึ่งๆ ขึ้นอยู่กับความคิดของสมาชิก ความคิดเกี่ยวกับทั้งหมดที่เป็นการเห็นในภาพรวมของสิ่งที่องค์กรต้องทำ เห็นเป็นภาพต่อเนื่องทั้งจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต คิดวิเคราะห์ถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งตนเอง เพื่อนำคุณประโยชน์มาหล่อเลี้ยงให้เกิดคุณค่า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น