วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

การเปลี่ยนแปลง

ความต้องการของคนเราสื่อสารกันด้วยคำพูด
การตกจมในความคิดและติดยึดด้วยความกลัว ทำให้ความเป็นไปของปัจจุบันได้สูญเสียความเป็นตัวตนของตนไป
ไม่มีความปรารถนาใดสำเร็จได้ดว้ยความกลัว
จงไปข้างหน้าแล้วขับดันตนไปด้วยความรัก
เพราะความรักเป็นอาวุธของพระเจ้า
จงไปข้างหน้าแล้วขับดันด้วยความจริง
เพราะความจริงเป็นอาวุธของพระพุทธเจ้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น