วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ความคงอยู่อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน

ผมได้รับคำถามที่จะต้องตอบ เกี่ยวกับ การดำรงอยู่อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน จากองค์กรที่ผมสังกัดอยู่

จากคำถามคือความมีคุณค่า และความยั่งยืน จะดำรงอยู่ได้อย่างไร

คุณ ค่านั้นมีสองส่วนที่ประสานกัน คุณค่าภายใน นำมาซึ่งคุณค่าภายนอก
คุณค่าภายใน องค์กรขึ้นกับความเป็นเครือข่ายที่เหนียวแน่นของสมาชิก สมาชิกขึ้นอยู่กับแรงขับดันภายในตนและแรงดึงจากภายนอก แรงขับดันภายในตนขึ้นกับทัศนคติ ทัศนคติของตนขึ้นกับความคิดของสมาชิกแต่ละท่าน แรงดึงภายนอกนั้นยึดโยงกับความคิดภายในตนของสมาชิก ดังนั้นคุณค่าจึงขึ้นกับความคิดของสมาชิกแต่ละท่าน คณะกรรมการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมาชิก แต่เป็นส่วนที่มีโอกาสที่จะสร้างให้เกิดคุณค่าได้โดยการหลอมรวมความคิดให้ไป สู่ความมีคุณค่า

ความยั่งยืน โดยธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืน เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดา แต่ความยั่งยืนที่สัมผัสและมองเห็นได้คือการสืบต่อ(สันคติ) การสืบต่อจะเกิดได้ต้องมีการเลื่อนไหล การเลื่อนไหลต้องมีกิจกรรมเป็นรูปธรรม และมีวัตถุประสงค์เป็นนามธรรม

ทั้งคุณค่าและความยั่งยืน ต้องขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงจะสร้างคุณค่าและความยั่งยืนได้

สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ ธรรมชาติของคุณค่าและความยั่งยืน และสมาชิกได้ดำรงอยู่อย่างสอดคล้องกับสี่งนั้นอย่างเป็นเนื้อเดืยวกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น