วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทำอะไรหลังเกษียณหลังจากคำถามว่าอยู่อย่างไรจนถึงเกษียณ ที่ตอบไปแล้วก็มาถึงคำถามว่าจะทำอะไรหลังเกษียณ
ทบทวนตัวเองแล้วพิจารณาคำถามนี้อย่างสร้างสรรค์ ว่าน้องคงเป็นห่วงว่า เราจะอยู่ได้อย่างไร ดำรงตนอย่างไร
นั่นคืออนาคต ถ้าจะตอบว่า Whatever will be, will be. ไม่ได้คิดอะไร อะไรจะเกิดก็เกิดเถอะ ปฏิเสธไม่ได้ว่า อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของคนๆ หนึ่งคือสิ่งเดียวกัน คือตัวตนของเขา
ผมเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยความยากเข็ญทางเศรษฐกิจ และดำรงอยู่อย่างลุ่มๆ ดอนๆ ทางเศรษฐกิจ และตอนจบก็ยังเรียกได้ว่า ยากเข็ญทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
ชีวิตคนเราไม่ได้มีเพียงด้านเดียวนะครับ ด้านสังคม การเมือง การศึกษา เทคโนโลยี และจิปาถะที่ไม่ได้กล่าวถึง
แต่เมื่อผมจบชีวิตการทำงานและนับหนึ่งใหม่จะเป็นชีวิตหลังเกษียณที่ไม่ได้เริ่มจากความยากเข็ญทางเศรษฐกิจอีก เพียงแต่ว่าจะจบอย่างไรอยังไม่รู้ได้
ทั้งหมดที่เล่ามาเพื่อให้เห็นบริบท คนทำงานที่จะจบชีวิตการทำงานและเริ่มนับหนึ่งใหม่หลังเกษียณ
ชีวิตคนเราเริ่มนับหนึ่งมาหลายครั้งนะครับ เช่น ประถมปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปกส.สำรวจปีที่ 1 ทำงานปีที่ 1 ผมจบประถมปีที่ 7 จบมัธยมศึกษาปีที่ 5 จบปกส.สำรวจปีที่ 4 ทำงานจบปีที่ 38 การนับหนึ่งหลังเกษียณนี้ไม่รู้จะจบที่ปีใด

การเริ่มต้นในชีวิตหลังเกษียณนี้คงต้องเริ่มจากจุดประสงค์ว่าจะทำเพื่ออะไร แล้วตามด้วยว่าจะทำอย่างไร
ผมเรียนเพื่อจะได้มีอาชีพทำงาน ทำงานที่ไม่ลงทุนด้วยตัวเอง คือ รับจ้าง จบการเรียนด้วยจุดประสงค์นั้น เมื่อเข้ามาทำงานผมมีจุดประสงค์มากกว่าหนึ่งอย่าง ที่ไปด้วยกันได้ คือทำงานให้ดี เลี้ยงครอบครัวได้ทั้งครอบครัวหลัก พ่อ แม่ น้องๆ และครอบครัวที่ผมสร้างใหม่ ได้บ้างไม่ได้บ้าง ปรับไปตามเหตุการณ์ ผมไม่ได้หวังมากไปกว่านั้น
ตอบคำถามว่าจะทำอะไรด้วยจุดประสงค์ว่า ผมจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ประเทศชาติ และมนุษยชาติ โดยรวม
ตามด้วยวิธีการว่าจะทำอย่างไร ผมจะทำตามกำลังที่มี และตามเหตุปัจจัยที่เกื้อหนุน เขียนไปก็เจ็บมือนะครับเพราะเหมือนเอากำปั้นไปทุบดิน


สิ่งที่เป็นประโยชน์ในความหมายของผมคือสิ่งที่อยู่ในขอบเขตของกำลังที่จะทำได้ ถามตนเองว่าผมทำอะไรได้บ้าง ผมมีทักษะของการทำงานด้านวิชาการ และปฏิบัติการ ทั้งโครงการขนาดใหญ่และงานฝีมือขนาดย่อม งานที่จะทำคือการวิจัยประเภท Action Research การให้คำปรึกษาแนะนำ การสอนด้านบริหาร และนำกิจกรรมด้าน Soft Side Management มาพัฒนาบุคลากร ความรู้แฝงฝังของผมบนหลายประสบการณ์ในหลายสถานการณ์ยังมีประโยชน์กับมนุษยชาติบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโอกาสที่ได้รับด้วย มีงานวิจัยหลายชิ้นจากน้องที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรออยู่ มีน้องที่จองให้ไปบรรยายหลายหลักสูตร  วางแผนจะสร้างการอบรมด้าน Soft Side Management โดย ร่วมกับยอดวิทยายุทธ์ด้านกิจกรรมกลุ่มเพื่อตั้งแคมป์ฝึกตนให้กับคนที่ต้องการเพื่อพัฒนาทั้งผู้เข้าฝึกและตัวเราด้วย และผมปวารณาตัวว่า หาก กฟผ. ต้องการให้ผมมาแลกเปลี่ยนความคิดด้วยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด ก็จะไม่ปฏิเสธ
ส่วนการทำตามกำลัง และปัจจัยที่เกื้อหนุน คำบาลีว่า ยถาพลัง ยถาปัจจะยัง กำลังของบุคคลประกอบด้วยกำลังหลายอย่าง เช่น กำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ กำลังความคิด และปัจจุบันกำลังจะมาจากเครือข่าย ซึ่งเป็นกำลังมหาศาลที่สร้างทั้ง กาย ใจ ทรัพย์ และความคิด ทั้งผูกพันขยายเครือข่ายจากหนึ่งสู่ทั้งหมดของมนุษยชาติ กำลังกายได้จากดูแลตัวเอง น้องๆ หลายคนบอกให้ลดละเลิกอบายมุข และเสริมด้วยการออกกำลังกาย กำลังใจมาจากพื้นฐานการฝึกตน บนสภาพแวดล้อมของ ครอบครัว สังคม เครือข่าย และศาสนาที่น้อมนำมาปฏิบัติ กำลังทรัพย์มาจากการประหยัดรู้จักใช้ ไม่ติดขัด ไม่ต้องมาก ไม่ต้องน้อย พอคือทรัพย์ ทั้งพอกาย พอใจ พอดีสมดุลไปทุกสิ่ง กำลังความคิด มาจากการสังเกตและเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยปรัชญาที่ว่า ผมเป็นนักเรียนของชีวิต เรียนรู้ ไม่ต่อสู้ นอบน้อมยอมรับ กำลังเครือข่ายมาจาก ความงาม ความดี ความจริง ที่ประพฤติด้วยเมตตาอาทรต่อสรรพชีวิต
สรุปว่าสิ่งที่จะทำหลังเกษียณคือ กลับไปอยู่บ้านเสียทีหลังจากมานาน ดูแลครอบครัว ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติตามกำลังและเหตุปัจจัยที่ประกอบเป็น
ขอบคุณที่ถามและเป็นห่วง 
ขอบคุณด้วยความนอบน้อมครับ

ทิพย์ พัชน์ศรี

2 ความคิดเห็น:

  1. มาเยี่ยมblogนี้ ทำให้ได้คำตอบที่ถามไว้ หลังพี่เกษียณพี่จะทำอะไร? ได้ชัดเจน ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆที่พี่มอบให้ คงเป็นแนวทางที่ผมจะก้าวเดินต่อไป สักวันผมก็จะเกษียณเหมือนพี่เช่นกันครับ.

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณอีกครั้งที่มาเยี่ยม
    ผมยังคงเห็นเช่นเดิมคือ ณ วันนี้ เห็น เช่นนี้ ส่วนเป็นเช่นไร เวลาย่อมพิสูจน์ ความคงทน (ผมกล่าวถึง คำว่า ความคงทน นั้น มาจาก Durable และยกตัวอย่าง หินอ่อน สองคำ หิน แข็ง อ่อน คือ อ่อน มันมีรูป และนาม รูป แข็ง นาม อ่อน ) ดังนั้น ความคงทนคือ สมดุลระหว่าง นามรูป ระหว่างอ่อนแข็ง
    มาเยี่ยมบ่อยๆ นะครับ ผมจะไ้ด้นำเสนอประสบการณ์ที่จะนำไปปรับใช้ได้

    ตอบลบ