วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

วันคล้ายวันเกิดผมผ่านวันเกิดนานมาแล้ว ๖๓ ปี ใน ธรรมจักรกัปปะวัตนสูตร กล่าวว่าการเกิดเป็นทุกข์ "ชาติปิ ทุกขา"
ผ่านวันคล้ายวันเกิดมา ๖๒ ครั้ง ผมจำครั้งแรกของการเกิดไม่ได้ จำความทุกข์ทั้ง ๕ ของทารกที่เกิด(ปฏิสนธิ)ในครรภ์ไม่ได้ จำลมหายใจแรกของการมีชีิวิตไม่ได้ จำน้ำนมแรกจากอกแม่ไม่ได้ จำสัมผัสหรืออ้อมกอดแรกไม่ได้ ผมจำไม่ได้ทั้งการดำรงอยู่ในครรภ์มารดา และการเกิด
ผมรับรู้ความเจ็บปวดของแม่ได้เมื่อผมโตแล้ว รับรู้มิใช่รู้สึกได้ ความเจ็ปปวดไม่ว่าทางกายหรือทางใจไม่อาจอธิบายเป็นถ้อยคำได้มันอยู่เหนือถ้อยคำ แต่มันรับรู้ได้ผ่านประสบการณ์ของแต่ละคน และแน่นอนมันเป็นสมบัติส่วนตัวอันใครจะเอาไปไม่ได้ ทำแทนกันไม่ได้ ผมรับรู้ผ่านคำบอกถ้อยคำจากภายนอกสร้างการรับรู้ รับรู้ความตั้งใจให้ชีวิตได้อาศัยในชีวิต ให้ได้รับอาหารกายใจผ่านกายใจที่สนิทแนบแน่นกันมานานประมาณ ๙ เดือน ให้เป็นส่วนหนึ่งทั้งเลือดเนื้อจนเกิดมาเป็นชีวิต
ช่วงแรกของชีวิตที่ต้องพึ่งพิงผมไม่มีความทรงจำ แต่รับรู้จากถ้อยคำมนุษย์เราต้องพึ่งพิงกว่าที่จะแข็งแรงและพึ่งพาตัวเองได้ต้องใช้เวลา ผมจำความได้บ้างไม่ได้บ้าง เริ่มมีความทรงจำและมีประสบการณ์ตรงที่สร้างความตระหนักรู้ของการพึ่งพิงได้เมื่อเข้าเรียน
ในสังคมมีการปฏิบัติที่จะต้องให้ความรู้ เรียนรู้ ก่อนเข้าทำงาน ผมได้รับการเรียนก่อนทำงานเมื่ออายุ ๒๒ ปี ได้รับความเมตตาและอดทน เป็นเบื้องต้นให้การรับ  ผมดำรงอยู่จนมีลูกและวัฏฏะจักรก็วนเวียนต่อไป
ผมเห็นลูกหลังการคลอดแล้ว รับรู้ความเจ็บของภรรยาได้จากคำบอก ไม่เคยรู้สึกได้เองสักครั้ง ไม่มีประสบการณ์นั้น รับรู้และตระหนักถึงความตั้งใจให้ชีวิตได้อาศัยในชีวิต ให้อาหารกายใจผ่านกายใจที่สนิทแนบแน่นกัน ให้เป็นส่วนหนึ่งทั้งเลือดเนื้อจนเกิดมาเป็นชีวิตทั้งหมดต้องการความเมตตาและอดทนเป็นฐานของการดำรงอยู่
ผู้ให้ชีวิตให้กำเนิดจึงเป็นผู้กระทำก่อนและผู้ได้รับผู้กำเนิดจึงควรกระทำตาม

วันนี้วันคล้ายวันเกิดแม่ แม่ผู้ล่วงลับไปแล้ว "มรณัมปิ ทุกขัง"
ระลึกพระคุณแม่
ด้วยจิตนอบน้อม

1 ความคิดเห็น:

 1. “ความเป็นมนุษย์ นับว่าเป็นการไปสุคติของเทพทั้งหลาย” เทวดาเมื่อจะจุติ(ดับ) ย่อมปรารถนาการเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์นั้นมีคุณสมบัติเหนือเทวดา(ชั้นดาวดึงส์) ๓ ประการคือ กล้าหาญกว่า มีสติดีกว่า และมีการประพฤติพรหมจรรย์ (การปฏิบัติตามอริยมรรค)
  จาก

  การเกิดเป็นทุกข์ เราจะยินดีกับเด็กเกิดใหม่ได้อย่างไร

  โดย พระไพศาล วิสาโล
  วันที่ 15 มิถุนายน 2014
  จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo
  http://visalo.org/QA/Q570615_2.html


  การเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่ง
  ชาติปิทุกขา ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศนาถึงกองทุกข์ต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ คัมภีร์ “ สารัตถสมุจจัย” ตอนอธิบายเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (หน้า ๗๘ - ๘๐ ) สรุปได้ว่า
  http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=rarinn&month=09-2007&date=23&group=5&gblog=8

  เป็นมนุษย์นี้แสนยาก
  ประณีต ก้องสมุทร
  http://www.84000.org/tipitaka/book/bookpn03.html

  บทสวดมนต์ ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
  ...
  อิทัง โข ปะนะ ภิกขะเว ทุกขัง อะริยะสัจจัง
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สภาวะเหล่านี้แลเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริง คือ
  ชาติปิ ทุกขา
  ความเกิดก็เป็นทุกข์
  ...

  http://www.84000.org/pray/dharmajak.html

  ตอบลบ