วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ตัณหา พาสู่ นิพพาน

คน คือธรรมดา มีตัณหา ราคะ มีชีวิต มีความต้องการ
มีชีวิตที่มีอนาคต และอดีต
จบวันต่อวัน บนปัจจุบัน
เพื่อไปสู่นิพพาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น