วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

แบ่งแยกแล้วปกครอง

ความคิดในเรื่องแบ่งแยกแล้วปกครองควรจะหายไปจากสังคมได้แล้ว แต่ความเป็นจริงมันยังคงอยู่ คงอยู่เป็นของเคียงคู่ของชีวิตในสังคม
ได้ยินความสมานฉันท์ในแบบฉบับของเด็กๆ ในสังคม เด็กๆทั้งหลายที่เป็นผู้ปกครองสังคม ได้จำแนกผู้คนเป็นสองพวก พวกที่ทำตามใจตนที่กำหนด และพวกที่ไม่ตามใจตนที่กำหนด สองพวกจะได้รับการตอบแทน การกระทำตอบที่ไม่เหมือนกัน ฟูมฟักหรือเข่นฆ่า
จากใจที่แบ่งแยก เพื่อจะได้มีมาตรฐานสองแบบที่จัดการกับเขา จัดการกับเขา น่าสงสารสังคม ที่สร้างสรรค์คนเหล่านี้มา
ความเป็นเนื้อเดียวกัน แตกต่างจากความจำแนกแยกแบ่ง
ความเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีเงื่อนไข
ความจำแนกแบ่งแยกย่อมมีเงื่อนไข
เงืือนไขจากใจที่ไม่สมานฉันท์ สมานฉ้นท์ที่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน
สังคมเลือกเด็กเหล่านี้มา สังคมย่อมรับสิ่งที่จะติดตามมาเช่นกัน

สงสารท่านที่ทุ่มเทกระทำเพื่อชาติ
สงสารตัวเองที่เกิดมาในห้วงเวลานี้

ไม่ยอมแพ้ จะสร้างจะสานต่อชีวิต
อุทิศให้กับ สิ่งที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมลูกหลานในอนาคต

ได้บันทึกไว้เมื่อคนถูกจำแนกโดยไม่ได้ถูกเห็นคุณค่าความเป็นคน

ทิพย์พ้ชน์ศรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น