วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ความงดงามของการฟัง

ผมรับรู้การฟังอย่างที่ได้ผลตามที่ผู้พูดต้องการจากการละทิ้งตัวตน
การฟังที่ดีคือฟังอย่างไม่มีตัวของเรา ไม่มีอัตตา ไม่มีสิ่งใดที่ขวางกั้นความรู้สึกบริสุทธิ์ของเรา
จิตเดิมแท้คือจิตที่สดใส งดงามและงอกงามตามความเป็นไปที่เป็นปัจจุบันขณะ ไม่มีการปิดกั้น
ด้วยความคิดเดิม

เข้าใจอย่างที่เขาต้องการให้เราเข้าใจ งอกงามตามความเป็นไปของถ้อยคำ ถ้อยคำที่มีความหมายตามที่เจ้าของถ้อยคำต้องการ
เข้าไปอยู่ในใจของเขา
และสัมผัสสิ่งที่รับรู้ด้วยจิตใหม่อย่างที่ไม่มีความหลังฝังอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น