วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ตวามสุข

ชึวิตที่ไม่ต้องการอะไรคิอชีวิตที่มีมากพอ
แล้วอะไรที่มี ก็พอเพียงสำหรับวันนั้นๆ
ทุกข์ก็เช่นกัน ทุกข์วันใดก็พอแล้วสำหรับวันนั้น

ชีวิตที่ไม่ต้องการความสุข
เพราะเข้าใจแล้วว่าความสุขคือสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ความสงบจากทุกข์ มาจากไร้เสียง เสียงความคิดจากภายใน ใจนิ่ง จิตว่าง สงบแล้ว

ภายนอกเสียงดัง ภายในไร้คิด
ไร้ยึดโยง ไร้ยึดถือ ใจนิ่ง

สุขอื่นเสมอตวามสงบไม่มี
นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขขัง

อย่าให้สุขขังเราไว้ด้วยความปรารถนาสุข
ด้วยจิตนอบน้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น