วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การสวดอ้อนวอน อย่าล้มเลิก

บางครั้งคนเรามีปัญหาในชีวิตมากมายรุุมเร้าเข้ามา บ้างอ้าวว่าเป็นกรรมเก่า บ้างอ้างว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาว
พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเกี่ยวกับกรรมว่า เรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จักทำกรรมใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
และทรงสอนเกี่ยวกับ ดวงดาวฤกษ์ยามว่า ตัวประโยชน์เป็นเวลาที่ดีอยู่แล้ว ดวงดาวจะทำอะไรได้
ดังนั้น เมื่อถึงคราวอับจน ให้ดำรงความเป็นมนุษย์ปกติ คือ มีศีล

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล). ผู้อานวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จำพรรษาวัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ สอนให้ปฏิบัติ ดังนี้

ให้ตั้งจิดและกล่าวดังนี้
พุทโธ ธัมโม สังโฆ (สามครั้ง)
ศีลข้อที่หนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ ศีลข้อที่สอง ไม่ลักทรัพย์ ศึลข้อที่สาม ไม่ผิดลูกเมียผู้อื่น ศึลข้อที่สี่ ไม่พูดโกหก ศึลข้อที่ห้า ไม่ดื่มสุราของมึนเมา
บัดนี้ ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง) เป็นผู้มีศีล ดำรงตนในศีล จะประกอบกิจใด(เอ่ยถึงสิ่งที่จะกระทำ)ขอให้ประสพผลสำเร็จด้วยดีเทอญ
เมื่อกล่าวเสร็จแล้วให้เป่าเพี้ยงดังๆ ไปที่กลางใจตน

โปรดทดลองดู พระอาจารย์บอกว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปหลังจากทำได้ประมาณหนึ่งเดือนจะเห็นผลชัดเจน

ท่านสอนไว้ในหัวข้อ สมดุลโลก สมดุลใจ สมดุลธรรม ดูฉบับเต็มได้นะครับ
การสวดมนต์ การทำจิตให้ว่า จะได้พลังการสวดด้วยจิตว่างยิ่งมีพลังมาก
โปรดอย่าละทิ้งการสวดอ้อนวอน อย่าล้มเลิก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น